Legislatie

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, din 05.12.2018

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, din 05.12.2018

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Art. 1. –

Scopul prezentelor norme metodologice îl reprezintă instituirea unor măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia.

Art. 2. –

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Art. 3. –

(1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora.

(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

Art. 4. –

(1) După transmiterea somațiilor de către autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, denumită în continuare lege, se fac de către o comisie mixtă, denumită în continuare Comisia, constituită prin ordin al prefectului.

(2) Comisia este formată din 4 specialiști desemnați din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 5 din lege, care duc la îndeplinire prevederile din prezentele norme metodologice, și un secretar.

(3) Președinția și secretariatul Comisiei se asigură de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

Art. 5. –

(1) Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.

(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituțiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetație, modul de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, afecțiunile cauzate, cu recomandările de specialitate, precum și prezentarea metodelor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii.

(3) Instituțiile prevăzute la alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, precum și prin alte unități cu care colaborează, asigură transmiterea textului paginii speciale către autoritățile administrației publice locale și instituția prefectului.

(4) Elaborarea paginii speciale și postarea acesteia pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății se realizează până la data de 30 octombrie 2018 și se diseminează potrivit alin. (3) până la finalul anului 2018.

Art. 6. –

Instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, autoritățile administrației publice locale și/sau parteneri locali desfășoară anual campanii de informare și conștientizare cu privire la buruiana ambrozia și pun la dispoziția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia.

Art. 7. –

(1) Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

(2) Metodele prevăzute la alin. (1) se aplică potrivit recomandărilor specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(3) Autoritățile administrației publice locale supraveghează aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1) pe toată perioada de vegetație.

Art. 8. –

Comisia verifică proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, în prezența acestora, după caz, constată nerespectarea dispozițiilor art. 1 din lege și aplică sancțiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.

Art. 9. –

Membrii Comisiei se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situației centralizatoare transmise de autoritățile administrației publice locale.

Art. 10. –

(1) Comisia efectuează primul control în teren pentru toate localitățile semnalate în centralizator în perioada 1 iulie – 15 iulie a fiecărui an.

(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, aceasta întocmește un proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, denumit în continuare proces- verbal, aplicând sancțiunea „Avertisment”.

(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la Comisie.

Art. 11. –

(1) Comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea „Avertisment” în perioada 16-31 iulie a fiecărui an.

(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, după caz, sancționați cu „Avertisment”, aceasta încheie un nou proces- verbal în trei exemplare originale și aplică sancțiunile prevăzute de art. 3 alin. (2) din lege.

(3) La cel de-al doilea control Comisia realizează imagini video/foto datate și relaționate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.

(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Secretariatul Comisiei înregistrează seriile și numerele proceselor-verbale cu sancțiunile aplicate într-un registru special, la sediul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

Art. 12. –

Comisia transmite către instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situația persoanelor care au fost sancționate cu avertisment, precum și a celor sancționate cu amendă, pe localități, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, considerându-se atribuție de serviciu.

Art. 13. –

Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății pot solicita Comisiei efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu buruiana ambrozia, sancțiunile aplicându-se corespunzător prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 14. –

Acțiunile de informare, verificare, constatare și sancționare se aplică anual în scopul diminuării ariei de răspândire invazivă, acționându-se până la eradicarea acestei buruieni.

Art. 15. –

În anul 2018, autoritățile administrației publice locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora, verifică, constată și stabilesc suprafețele de teren cu buruiana ambrozia, până cel târziu la data de 1 octombrie.

Art. 16. –

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Județul . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . .

Anul . . . . . . . . . .

CENTRALIZATOR cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia

Nr. crt. Denumirea localității Numele și prenumele/denumirea proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde s-au constatat suprafețe de teren infestate cu buruiana ambrozia Adresa/date de contact Scurtă descriere cu privire la localizare, grad de răspândire, mod de combatere

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Județul . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . .

SOMAȚIE

În urma verificărilor efectuate de către primăria localității . . . . . . . . . . s-a constatat prezența unor focare de infestare a terenurilor deținute/administrate de dumneavoastră pe raza acestei unității administrativ-teritoriale, în locul . . . . . . . . . . (se va descrie locația), pentru care urmează să aplicați metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și ale art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018.

Pentru recunoașterea acestei buruieni, vă transmitem alăturat prezentarea acestei plante și totodată vă informăm că puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro).

Recomandăm următoarele metode pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați Direcția pentru Agricultură Județeană . . . . . . . . . . la telefon . . . . . . . . . . pentru a obține informațiile necesare.

Vă atenționăm că aveți obligația aplicării metodelor pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia până la data de 30 iunie a.c., potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 62/2018. Dacă în urma controlului efectuat în perioada 1 iulie-15 iulie se constată faptul că nu ați luat măsurile specifice de combatere, veți fi sancționați cu „Avertisment”.

În situația în care, în urma celui de-al doilea control efectuat pe teren, se constată faptul că nici până la data de 15 iulie a.c. nu ați luat măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni, veți fi sancționați cu amendă contravențională de la 750 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Aveți obligația să informați în scris primăria pe raza căreia ați efectuat lucrările prevăzute mai sus.

Primar, . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Comisia mixtă a județului . . . . . . . . . .

Seria . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . .

e-mail . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale nr. . . . . . . . . . . încheiat astăzi . . . . . . . . . . (locul, ziua, luna, anul, ora)

1. AGENT CONSTATATOR

Comisia mixtă numită prin Ordinul prefectului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, având următoarea componență:

președinte . . . . . . . . . .; (numele și prenumele, reprezentant al Direcției pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ., legitimație/C.I. . . . . . . . . . .)

membri:

– . . . . . . . . . . ; (numele și prenumele, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județului . . . . . . . . . ., legitimație/ C.I . . . . . . . . . .)

– . . . . . . . . . . ; (numele și prenumele, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Județului . . . . . . . . . ., legitimație/C.I. . . . . . . . . . .)

– . . . . . . . . . . (numele și prenumele, reprezentant al Primăriei . . . . . . . . . ., legitimație/C.I. . . . . . . . . . .)

2. CONTRAVENIENTUL

a) numele și prenumele . . . . . . . . . ., data și locul nașterii . . . . . . . . . ., domiciliul actual stabil . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de Poliția . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;

b) persoana juridică . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., constituită în baza . . . . . . . . . ., având codul fiscal . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., având BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,

în calitate de . . . . . . . . . .,1

3. OBIECTUL VERIFICĂRII2. . . . . . . . . .

4. REALIZARE IMAGINI FOTO/FILM3. . . . . . . . . .

5. CONSTATĂRI ÎN TIMPUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII4 – ziua – ora – luna – anul . . . . . . . . . .

6. CONSTATAREA SĂVÂRȘIRII CONTRAVENȚIEI . . . . . . . . . .

7. SANCȚIUNEA CONTRAVENȚIONALĂ APLICATĂ

• În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, Comisia stabilește avertisment (după caz, la primul control) sau
• În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018 (la următoarele controale): se aplică contravenientului . . . . . . . . . . amenda de . . . . . . . . . . lei (. . . . . . . . . .), care se poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în contul autorității administrației publice locale . . . . . . . . . ., în contul de trezorerie al acestuia nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . .

8. Contravenientul nu se află de față/refuză să semneze sau nu poate lua cunoștință de conținutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă situația aplicabilă), fapt atestat de martor, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., având BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . Prezentul proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive: . . . . . . . . . .

ALTE MENȚIUNI . . . . . . . . . .

9. Documentul doveditor al plății se va trimite recomandat sau va fi prezentat în termen de 15 zile la sediul . . . . . . . . . ., pe raza căreia s-a identificat terenul infestat cu buruiana ambrozia, în acest fel orice urmărire încetând. În caz de neachitare a amenzii(lor) se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

10. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018, aplicate astăzi, ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., cumulate, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal, respectiv suma de . . . . . . . . . . lei (adică . . . . . . . . . .).

11. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea 5 acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

12. Prezentul proces-verbal conține . . . . . . . . . . pagini și a fost întocmit în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi . . . . . . . . . ./va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii, un exemplar se transmite la primăria pe raza căreia s-a constatat contravenția și un exemplar rămâne la agentul constatator.

13. OBIECȚIUNI/OBSERVAȚII . . . . . . . . . .

Comisia mixtă: Președinte . . . . . . . . . . Membri: . . . . . . . . . .
Martor, . . . . . . . . . . Contravenient, . . . . . . . . . .

1 Identificați conform art. 5 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

2 Se vor indica ce metode de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia nu au fost aplicate potrivit somației.

3 Se vor realiza fotografii/filme prin care să se dovedească autenticitatea probelor/recunoașterea locației.

4 Descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravității și pericolului social al faptei.

5 În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în situația în care contravenientul este de față, semnează și i se înmânează procesul-verbal. În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, în situația în care contravenientul nu este de față, nu semnează sau nu poate să ia cunoștință despre conținutul procesului-verbal.

Lasă un răspuns