Legislatie

L255/2020 – LEGE pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind combaterea buruienii ambrozia

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR – SENATUL

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind combaterea buruienii ambrozia

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată in Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:
Art. 2. –
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor stabilesc si actualizează, ori de căte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive si metodele de indepărtare si eradicare a acestei plante.
(2) In vederea promovării solutiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si autoritătile administratiei publice locale deslasoară anual, in special in perioada de vegetatie a buruienii ambrozia, campanii de informare si constientizare in media, on-line si in formă scrisă.

2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:
(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de constructii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice si cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:
Art. 5. – Verificarea si constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de constructii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole a dispozitiilor art. 1, precum si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritătile administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal imputemicit de primăr, de către politisti locali sau de către comisari ai Gărzii Nationale de Mediu. Indeplinirea obligatiilor care le revin autoritătilor administratiei publice locale, se verifică de către specialisti desemnati de Institutia Prefectului, care au si competenta de a sanctiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Art. II. – ln termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Hotărărea Guvemului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările aduse prin prezenta lege, se modifică corespunzător.

Această lege a fast adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

Lasă un răspuns